Villkor

Användarvillkor
Följande terminologi gäller för dessa Användarvillkor, Sekretesspolicy, Friskrivning från Ansvar och varje Avtal: ”Klient”/”Kund”, ”Du” och ”Din” refererar till dig, den person som besöker denna webbplats och därmed accepterar företagets villkor och bestämmelser. ”Företaget”, ”Oss”, ”Vi” och ”Vårt” refererar till vårt Företag. ”Part”, ”Parter” och ”Oss” refererar både till Klienten/Kunden och oss själva, eller antingen Klienten/Kunden eller oss själva. Alla villkor behandlar erbjudandet, godkännandet och övervägandet av betalning för våra tjänster till Klienten, på mest lämpliga sätt; antingen genom formella möten under en överenskommen tidsperiod, eller på annat sätt, för att uttryckligen möta Klientens/Kundens behov utifrån Företagets fastställda tjänster och/eller produkter; i överensstämmelse med, och underställd, rådande engelsk lag. 
Varje användning av ovan nämnda terminologi, eller andra ord i singularis eller pluralis, med eller utan inledande versal, och/eller eller han/hon eller dem, ses som utbytbara och därför refererande till samma sak.

Sekretesspolicy
Vi verkar för att skydda din integritet. Endast auktoriserade anställda inom företaget, utifrån en behovs-basis, använder information som samlats in från individuella kunder. Vi ser kontinuerligt över våra system och data för att säkerställa den bästa möjliga service till våra kunder. Storbritanniens parlament har skapat speciella regler relaterande till obehöriga handlingar mot datasystem och data. Vi kommer undersöka varje sådan handling med avsikten att vidta rättsliga åtgärder mot de ansvariga, för att återta det som gått förlorat.
Vi lagrar inte kreditkorts-uppgifter, och vi delar inte kunduppgifter med någon tredje part utöver de undantag som specificerats i villkoren.

Konfidentialitet
Vi är registrerade under Dataskyddslagen från 1998 och som resultat av detta kan information rörande en Klient, eller deras konto, föras vidare till tredje part. Klient-information betraktas dock som konfidentiell och kommer därför inte att yppas för någon annan tredje part än våra tillverkare/leverantörer och, om lagligen nödgade för lämpliga myndigheter. Klienter har rätt att begära att få se, eller få ut kopior på all Klient-information vi har, under förutsättning att vi erhåller rimligt varsel om detta. Klienter ombedes att behålla kopior av all skriftlig kommunikation utställd i relation till tillhandahållandet av våra tjänster. I fall där det är lämpligt kommer vi att tillhandahålla ändamålsenlig skriftlig information eller kopior av vår insamlade information, så som delar av ingångna avtal, för båda parters gagn.

Vi kommer inte sälja, dela eller hyra ut din personliga information till någon tredje part eller använda din e-postadress för oombedda e-postutskick. All korrespondens från detta företag kommer enbart ske i anslutning till tillhandahållna och överenskomna tjänster och produkter. 

Friskrivningsklausul

Avgränsning och Begränsning
Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Så långt det är möjligt och tillåtet i lag, kommer detta företag:
-Frånsäga alla förbindelser och garantier angående denna webbplats och dess innehåll, eller det som tillhandahålls, eller kan tillhandahållas, av något dotterbolag eller annan tredje part, inkluderat möjliga felaktigheter eller utelämnat material på denna webbplats och/eller företagets litteratur; och
-Frånsäga allt ansvar för förlust eller skada genom, eller i samband med, ditt användande av denna webbplats. Detta inkluderar, utan begränsning, direkt förlust, förlust av affärer eller inkomst (oavsett om dessa förluster var förutsägbara, uppstod genom normala förlopp eller om du i förväg förvarnat detta företag om möjligheten till sådan förlust), skada av din dator, mjukvara, system, program eller därpå lagrad data, eller varje annan direkt eller indirekt skada, oavsett omfattning.

Detta företag avsäger sig dock inte ansvaret för dödsfall eller personskada orsakad av dess oaktsamhet. Avgränsningarna ovan är endast tillämpbara i sådan utsträckning det medges av lagen. Ingen av dina lagstadgade rättigheter som konsument påverkas.

Betalning
Betalning sker inte via denna webbplats, utan kommer helt skötas av återförsäljaren NDIO kultur och kommunikation.

Avbeställningspolicy
För avbeställning krävs minst 24 timmars varsel. Detta varsel kan ske t.ex. personligen, via e-post, mobiltelefon, sms, och/eller fax, eller något annat sätt som kan godkännas skriftligen. 

Uppsägning av avtal och återbetalningspolicy
Både klienten och vi själva har rätten att säga upp ett avtal utan förekommen anledning, detta inkluderar att säga upp ett avtal om tjänster som redan påbörjats. Ingen återbetalning kommer erbjudas där en tjänst kan anses ha påbörjats. Alla medel som betalats till oss för tjänster som ännu inte påbörjats, kommer att återbetalas.

Tillgänglighet
Om inte annat anges, är tjänsterna på denna webbplats endast tillgängliga inom Sverige, eller i anslutning till svenska posteringar. All annonsering är avsedd endast för den svenska marknaden. Du är endast ansvarig för att avgöra hur passande för ett specifikt syfte en nedladdning, ett program eller en text som tillhandahålles via denna webbplats är. Spridning eller återpublicering av någon del av denna webbplats eller dess innehåll är förbjuden. Detta inkluderar via tekniker som framing och alla liknande tekniker/medel som inte företaget givit sitt uttryckliga skriftliga medgivande till. Företaget garanterar inte att de tillhandahållna tjänsterna på denna webbplats kommer vara utan avbrott, tidsenliga eller felfria. Dock kommer varje ansträngning göras för att de ska vara det. Genom att använda tjänsterna håller du alltså företaget, dess anställda, medarbetare och samarbetspartners skadeslösa i förhållande till förlust eller skada, oavsett dess uppträdande eller vad som orsakat den.

Insamling av data
Vi använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användares rörelser och samla generell demografisk information för användning i sammanställningar. IP-adresser är inte knutna till personligt identifierande information. För systemadministration, sammanställning av användningsmönster och för att hitta problemområden samlar våra servrar automatiskt in standard-information, såsom typ av webbläsare, åtkomsttider/öppnade e-postmeddelanden, efterfrågade URL och hänvisande URL. Denna information delas inte med tredje parter och används inom företaget endast vid behov. All individuellt identifierande information relaterad till denna data kommer aldrig att användas på något annat sätt än ovan beskrivet utan ditt uttryckliga medgivande. 

Kakor (Cookies)
Liksom de flesta interaktiva webbplatser använder detta företags webbplats (eller internetoperatör) kakor för att låta oss avläsa användarinformation vid varje besök. Kakor används på vissa delar av vår webbplats för att öka funktionaliteten och användarvänligheten. Vissa av våra samarbetspartners kan också använda kakor.

Länkar till denna webbplats
Du har inte tillåtelse att skapa en länk till någon sida av denna webbplats utan vårt skriftliga godkännande i förväg. Om du skapar en länk till en sida av denna webbplats så gör du det på egen risk och de avgränsningar och begränsningar som beskrivits ovan gäller för ditt användande av denna webbplats genom länkandet till den.

Länkar från denna webbplats
Vi övervakar inte och ser inte över innehållet på tredje parters webbplatser som är länkade från denna webbplats. Åsikter som uttrycks, och material som finns på dessa sidor delas och stödjs inte nödvändigtvis av oss, och vi ska inte ses som ansvariga för sådana åsikter eller material. Var uppmärksam på att vi inte är ansvariga för dessa webbplatsers sekretesspolicy eller innehåll. Vi uppmanar våra besökare att vara uppmärksamma när de lämnar vår webbplats, och att läsa sekretesspolicyn för de tillänkade webbplatserna. Du bör utvärdera säkerheten och trovärdigheten hos alla webbplatser sammanlänkade med denna, eller åtkomna på egen hand, innan du erlägger dem någon personlig information. Detta företag kommer inte acceptera något ansvar för förlust eller skada, oavsett dess uppträdande eller orsak, resulterande från ditt erläggande av personlig information till tredje part.

Angående Upphovsrätt
Upphovsrätt och allt annat relevant skydd av immateriella rättigheter tillämpas på all text relaterat till företaget och på hela innehållet av denna webbplats. Företagets logotyp är ett registrerat varumärke för detta företag i Storbritannien och andra länder. De varumärken och specifika tjänster som detta företag tillhandahåller på denna webbplats är också registrerade varumärken. 

Kommunikation
Vi har ett flertal olika e-postadresser för olika slags förfrågningar. Dessa, och annan kontaktinformation, kan hittas på vår Kontakt-länk på vår webbplats och via företagets litteratur eller via företagets angivna telefon-, fax- eller mobiltelefonnummer.
Detta företag är registrerat i England och Wales, nummer 04447069, registrerat kontor c/o 
GILBERTS CHARTERED ACCOUNTANTS, PENDRAGON HOUSE, 65 LONDON ROAD, ST. ALBANS, HERTFORDSHIRE, UNITED KINGDOM, AL1 1LJ

Force Majeure
Ingen part ska vara ansvarig inför den andra för att inte kunna fullfölja sina åtaganden i enlighet med sina avtal, då detta ligger utanför parternas kontroll, vid situationer som t.ex, men ej begränsat till, händelser av högre hand, terrorism, krig, politiskt uppror, folkligt uppror, nationella oroligheter, militära händelser, revolt, revolution, jordbävning, översvämning, eller vilken annan naturlig eller mänskligt skapad eventualitet utanför vår kontroll som orsakar ett avslutande av ett avtal eller ingånget kontrakt, inte heller sådant som rimligen kunde ha förutsetts. En part påverkad av sådan händelse ska omedelbart informera den andra parten om detta och ska använda all rimlig ansträngning för att agera i överensstämmelse med avtalens principer och villkor, som uttrycks här. 

Avsägande av bestämmelser
Underlåtenhet, från någondera part, att insistera på ett tydligt förevisande av bestämmelserna för detta eller något annat avtal, eller underlåtenhet, från någondera part,  att utnyttja någon rättighet eller något medel som den, han eller de har till sitt förfogande, ska inte ses som ett avsägande av dessa och ska inte orsaka ett förminskande av de enligt avtalet åtagna skyldigheterna parterna emellan. Inget avsägande av någon av detta avtals bestämmelser ska ses som gällande så länge det inte uttryckligen avtalats och undertecknats av båda parter. 

Generellt
Dessa användarvillkor är underställda Englands och Wales lagar. Genom att använda denna webbplats (och använda våra tjänster/köpa våra produkter) godkänner du dessa användarvillkor och att engelska domstolar har den exklusiva domsrätten i tvistemål som uppkommer ur denna användning. Om något av dessa villkor skulle anses ogiltiga eller inte med framgång kan göras gällande (inkluderande, men inte begränsat till, de avgränsningar och begränsningar som beskrivits ovan), kommer den ogiltiga eller icke-genomdrivbara bestämmelsen avskiljas från dessa användarvillkor och de återstående villkoren kommer fortsätta att gälla. Underlåtenhet av företaget att genomdriva någon av de bestämmelser som beskrivs i dessa användarvillkor och alla avtal, eller underlåtenhet att utnyttja någon möjlighet att avsluta ett sådant, ska inte ses som avsägande av någon del av dessa villkor och ska inte påverka giltigheten hos dessa användarvillkor eller något annat avtal eller del av avtal eller rätten att därefter genomdriva varje bestämmelse. Dessa användarvillkor får inte ändras, göras tilläggs i, varieras eller kompletteras förutom i skriven form och då signerad av vederbörligen ansvarig på företaget. 

Underrättelse av förändringar
Företaget reserverar rätten att göra ändringar i dessa villkor då och så, när det passar, och ditt fortsatta användande av webbplatsen kommer signalera ditt godkännande av dessa förändringar. Om förändringar görs i vår sekretesspolicy kommer vi meddela att dessa förändringar gjorts på vår hemsida och på andra nyckelsidor av webbplatsen. Om någon förändring görs i förhållande till hur vi använder våra besökares personligen identifierbara information, kommer detta meddelas via e-post eller brev till de som berörs av förändringen. Varje förändring av vår sekretesspolicy kommer annonseras på vår webbplats 30 dagar innan förändringen träder i kraft. Du är därför tillrådd att läsa om dessa användarvillkor med jämna mellanrum. 

Dessa användarvillkor bildar del av den överenskommelse som existerar mellan Klienten/Kunden och oss. Ditt användande av denna webbplats och/eller ditt åtagande i form av en bokning eller ingånget avtal indikerar att du förstått, godkänt och accepterat Friskrivningsklausulen samt samtliga användarvillkor beskrivna här. Dina lagstadgade rättigheter behålls opåverkade.